Langegården
våren kjøretur med hest høststemning vinterdag
Besøk Langegården

Gårdens historie

Undervisning

Arrangementer

Dyr

Ta kontakt

Du er her: Langegården Besøksgård / historien om gården

Det er funnet spor i det fredete området rundt Langegården helt tilbake til mellomistiden, altså 12.000 år siden. Det store området rundt heter Store Fjøsanger.

Gårdsdrift har det vært her siden folkevandringstiden. Alleen, de gamle steingjerdene, bekker og enger er viktige kulturlandskapselementer som sammen med selve bygningene forteller en viktig historie om byens utvikling.I middelalderen tilhørte gården Apostelkirkens jordgods. I 1606 ble den bygslet til rådmann og fogd Strange Jørgensen, som fikk den på livstid som futegård av kongen. Hans svigersønn, Mauritz Bosted bodde der til sin død i 1640, og hans enke til 1649. Generaltollforvalter Hermann Garmann (d.1730) bygslet den fra 1650, ble eier i 1656 og var i slekten til 1774.

I 1760 ble gården skjøtet over til to dattersønner av Garmann, Jon og Jens Mariager. Deres far Jens Mariager var sogneprest i korskirken i Bergen og gift med Margrethe Garmann. Jon var kjøpmann, Jens var klokker i Nykirken. Jens overdro sin del av eiendommen til Jon i 1776. Jon var interessert i jordbruk og bygget bl.a. den første kjørevei på vestsiden av bergensdalen. Den heter i dag Løbergsveien og Løbergsaleen.

Jon Mariager måtte av økonomiske årsaker overdra gården til sin svoger Dankert Danckertsen Krohn, senere Bergens rikeste mann. Dette skjedde i 1774. Fjøsanger ble i 1810 solgt på auksjon  til Paul Meyer Smit, som drev gården til 1842. I 1844 overtok Johan Kristofer Lange eiendommen. Hans sønn, barnløse Johan Caspar Lange, testamenterte hele sin formue til fondet han opprettet i 1919, "Johan Lange's og søskendes Legat" til bevaring av skogen. Området ble fredet i 1924. Hovedbygningen, som i dag brukes til galleri og festlokal, ble bygget av Dankert Krohn i 1785, og ombygd i 1810.

Bygningsmassen på gården ellers er beholdt slik de var, bortsett fra låven som brant i 1949. Den ble bygget opp igjen på den gamle grunnmuren i 1950. Våningshuset der familien bor er modernisert innvendig mens det utvendig er beholdt slik det alltid har vært. Gården er i dag  på 1200 mål utmark og 60 mål innmark.

stabburet er det eldste huset på gårdenStabburet er det eldste huset på gården
Stabburet er det eldste huset på gården